กฏกระทรวง เรื่อง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีการคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

กฏกระทรวง-เรื่อง-กำหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเ

Total Page Visits: 880 - Today Page Visits: 1