กองการศึกษา​ ศาสนา​ และวัฒนธร​รม​

น.ส.ยุขนิษฐ์ชา โสพรหม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นางประนอม เถื่อนพรม

ครู​ ศพด.บ้านบึงกระจับ

นางทองอินทร์ ทองจันฮาด

ครู ศพด.บ้านเกาะบรเพ็ด

น.ส.นิศาชล เทียมศร

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านเกาะบรเพ็ด

น.ส.นิภาดา แก้วทอง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านบึงกระจับ

น.ส.อมรรัตน์ เวคะวากยานนท์

พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.อาทิยา สุวรรณสนธิ์

จ้างเหมาบริการ

น.ส.ขนิษฐา ปากสวัสดิ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บึงกระจับ

น.ส.อัญชรี ทิศปวง

จ้างเหมาบริการ

นายศักดิ์ชัย เพาพาน

จ้างเหมาบริการ

Total Page Visits: 171 - Today Page Visits: 0

ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์