การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย

ประชาสัมพันธ์ กองคลัง

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน กรกฏาคม  ถึง กันยายน 2562

เนื่องด้วยงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วน ตําบลบึงกระจับ มีความประสงค์แจ้งให้ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบึงกระจับทราบ เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย เป็นรายละ 3 เดือน ครั้งละ 60 บาทในช่วงเวลาการจัดเก็บ คือเดือนกรกฎาคม เก็บ 60 บาท เป็นค่าธรรมเนียมเก็บค่าขยะมูลฝอย ประจําเดือน กรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562

บัดนี้ ถึงเวลาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ครั้งที่ 4 ประจําเดือน กรกฎาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2562 แล้ว จึงแจ้งมาเพื่อประชาสัมพันธ์ วัน เวลา และ สถานที่ ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ ประชาชน

กลับสู้หน้าหลัก

Facebook

Total Page Visits: 3721 - Today Page Visits: 4