ธ.ก.ส. เร่งสำรวจผลกระทบภัยแล้ง

ธ.ก.ส. เร่งสำรวจผลกระทบภัยแล้ง  วางมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยให้เหมาะสม ทันสถานการณ์

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แจ้งว่า

ธนาคาร กำลังจัดทำมาตรการรับมือภัยแล้ง สำหรับช่วยเหลือเกษตรกร ที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง นำเสนอหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม ทันสถานการณ์ ให้ที่ประชุม คณะกรรมการ (บอร์ด) ธ.ก.ส. พิจารณาใน วันที่ 24 กรกฎาคมนี้ ก่อนเสนอ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ

กรณี มีการเผยแพร่ข่าวมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบภัยแล้งเร่งด่วน ซึ่งบางหลักเกณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน

ธ.ก.ส. ขอชี้แจงดังนี้

1สินเชื่อเงินด่วน ให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR 7% (เพื่อใช้ในการจัดหาปัจจัย การผลิตเพาะปลูกพืชระยะสั้น และทุนหมุนเวียนในการ ประกอบอาชีพ)

เป็นมาตรการพื้นฐานปกติตามเดิม เกษตรกรสามารถติดต่อที่  ธ.ก.ส . สาขาที่ตนขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้า

2 สินเชื่อฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับ เกษตรกรลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ ให้กู้ต่อรายสูงสุดไม่เกิน  500,000  บาท ดอกเบี้ย MRR -2 หรือเท่ากับ 5% ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 15 ปี

สินเชื่อพื้นฐาน ปกติตามเดิม ติดต่อ ธ.ก.ส.สาขาที่เกษตรกรเป็นลูกค้า

3 สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน กู้ได้รายละไม่เกิน 50,000 บาท สำหรับนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ป้องกันไม่ให้เป็นหนี้นอกระบบ

เป็นมาตรการ พื้นฐานปกติ ติดต่อ ธ.ก.ส ที่ตนขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้า

สำหรับมาตรการที่ 1-3 เกษตรกรสามารถติดต่อ ธ.ก.ส. สาขาที่ตนเองขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าเพื่อขอรับบริการสินเชื่อได้ตามปกติ

4  มาตรการปรับโครงสร้างและตารางชำระหนี้ ให้ลูกหนี้ ธ.ก.ส. ที่เข้าโครงการขยายเวลาชำระหนี้ตามแนวทางเกษตรประชารัฐ โดยพักชำระเงินต้นให้ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 61 – 31 ก.ค. 64 รวมถึงเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการสามารถขอขยายเวลาปรับตารางชำระ พักหนี้ได้ 1 รอบปีการผลิต

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
ปัจจุบันปิดรับสมัครแล้ว เพื่อเข้าสู่กระบวนการติดตามศักยภาพของเกษตรกรลูกค้า

5 จัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าว และพืชไร่อื่น ๆ แก่เกษตรกร ที่ประสบปัญหาต้นกล้าแห้งตายเพราะขาดแคลนน้ำ
ไม่ใช่โครงการของธนาคาร

6 จัดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ สร้างฝายมีชีวิตร่วมกับท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพภาคการเกษตร 6,100 ฝาย

เป็นโครงการ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ( Corporate Social Responsibility/CSR )ของธนาคาร ร่วมกับหน่วยงานในภูมิภาคซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งในปีนี้ ธ.ก.ส ขอยืนยันว่า จะเร่งดำเนินการมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งให้รวดเร็ว
เหมาะสมกับสถานการณ์ตามนโยบายรัฐบาลอย่างดีที่สุด

เกษตรกรสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call center 0 2555 0555

รายละเอียด ข่าวจาก ข่าวจริงประเทศไทย   ธ.ก.ส. เร่งสำรวจผลกระทบภัยแล้ง

กลับสู้หน้าหลัก

Total Page Visits: 1253 - Today Page Visits: 2