ผู้บริหาร

นายสมัย ศรสุรินทร์

นายกองค์การบริการส่วนตำบลบึงกระจับ

โทร. 065-1946456

นายแก้ว กิรัมย์

รองนายก อบต.บึงกระจับ​

โทร 081-0375397

นายสังวาลย์ โยธาแสน

รองนายก อบต.บึงกระจับ

โทร 086-2038802

นายเจริญ สนิทโกสัย

เลขานุการ นายก อบต.บึงกระจับ


ปลัด อบต.บึงกระจับ

-ว่าง-

น.ส.ยุขนิษฐ์ชา โสพรหม

รองปลัด อบต.บึงกระจับ
รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.บึงกระจับ
ผอ.กองการศึกษา
โทร.098-53010974

น.ส.ปิยวรรณ สารีวรรณ์

หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
โทร.095-6853000

นางพัชรี ปานคำ

ผอ.กองคลัง
โทร.095-6853000

นายอัฐเชษฐ์ ทองโชติ

นายช่างโยธา
รักษาราชการแทน
ผอ.กองช่าง
โทร.088-822680

Total Page Visits: 128 - Today Page Visits: 0

ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์