สำนักงานปลัด

น.ส.ปิยวรรณ สารีวรรณ์

หัวหน้าสำนักปลัด

น.ส.สิริญาพร ลีสินลา

เจ้าพนักงานธุรการ

นายวิทวัช ดรศรีเนตร

ผ.ช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.ธนาวรรณ ไกลภัย

ผ.ช.นักวิชาการประชาสัมพันธ์

นายสุทัต กิรัมย์

ผ.ช.นักทรัพยากรบุคคล

นายนิยมชัย นงนาคพเนาว์

ผ.ช.นักจัดการงานทั่วไป

นายอลงกรณ์ ครูเกษตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางวัลยา ทองโคตร

พนักงานจ้างทั่วไป

นายกิตติพงศ์ โลนไธสง

พนักงานจ้างทั่วไป

(ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

นายเอนก ยอดอานนท์

พนักงานจ้างทั่วไป

(ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

นางปิยมาลย์ บุญแย้ม

จ้างเหมาบริการ

นายสวัสดิ์ แสงสายออ

จ้างเหมาบริการ

นายประสิทธิ์ พันธ์น้อย

จ้างเหมาบริการ

Total Page Visits: 174 - Today Page Visits: 0

ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์