หน้าแรก

นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ ONLINE

ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเป็นการดำเนินการตามมาตรา 13 (1) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2567) และทบทวน เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ

ประชาสัมพันธ์ งานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้จัดทำโครงการจัดเก็บรายได้เคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ

งานภาษี

ประชาสัมพันธ์คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล บึงกระจับ เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย และแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน พนักงานเก็บภาษีตามประราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี 2566

ประชาสัมพันธ์ งานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้จัดทำโครงการจัดเก็บรายได้เคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

Total Page Visits: 84594 - Today Page Visits: 13

ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์