เรื่องทั้งหมดโดย สำนักปลัด

โครงการ ลดปริมาณขยะ การทิ้งขยะ การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะในครัวเรือนและชุมชนให้ถูกวิธี ตามแผนปฏิบัติการแยกก่นทิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Total Page Visits: 134014 - Today Page Visits: 18

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศสัญญา-ให้ธุรกิจให้เช่าชื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจควบคุมสัญญา-ฉ2-2566

Total Page Visits: 134014 - Today Page Visits: 18

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศสัญญาหลักฐานการรับเงิน-การต่อเติม

Total Page Visits: 134014 - Today Page Visits: 18

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเป็นการดำเนินการตามมาตรา 13 (1) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์-พ.ศ.2565

Total Page Visits: 134014 - Today Page Visits: 18