เรื่องทั้งหมดโดย กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ

โครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะบรเพ็ดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงกระจับ ประจำปีการศึกษา 2565 (หนูน้อยปลูกผักสวนครัวอย่างพอเพียง)

  1. เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย ตลอดจนขั้นตอนในการปลูกผักโดยลงมือปฏิบัติเอง
  2. เพื่อปลูกฝังให้เด็กเล็กรู้จักคิด สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว มีความอดทน รู้จัก รับผิดชอบต่อหน้าที่
  3. เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้ปกครองและเด็กเล็กในการทำกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกัน
  4. เพื่อให้เด็กมีความภาคภูมิใจในตนเอง
Total Page Visits: 134018 - Today Page Visits: 22

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ มีการดำเนินมาตรการความปลอดภัย จึงจัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยปลอดภัย 100 % ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

Total Page Visits: 134018 - Today Page Visits: 22

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ นำหลักสูตรต้านทุจริต และหลักสูตรโตไปไม่โกง มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

Total Page Visits: 134018 - Today Page Visits: 22

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้มีโครงการการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน(TO BE NUMBER ONE) เป็น โครงการ พระดําริในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงมีความห่วงใยต่อ ประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน และประชาชน อายุระหว่าง 6-45 ปี จึงทรงรับเป็นองค์ ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ ติดภายในประเทศดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือ และรวมพลังจากภาครัฐ และเอกชน กระตุ้นและปลุกจิตสํานึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักว่าการที่จะ เอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนในชาติจะร่วม

แรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็ว และเป็นโครงการที่ เน้นการดําเนินการในกลุ่มเป้าหมายหลักคือ กลุ่มเยาวชน และวัยรุ่น โดยใช้กลยุทธ์การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อสร้างกระแสการเป็นที่หนึ่ง เป็นคนดีได้ โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด เพื่อช่วยบําบัดผู้ที่ หลงผิดไปติดยาเสพติดเป็นการคืนคนดีสู่สังคม ปัจจุบันนี้ ปัญหายาเสพติดได้แพร่ระบาดในสังคมไทยมาก ขึ้นทุกที ตั้งแต่สถาบันครอบครัวที่เป็นสถาบันหลักของสังคม ถูกคุกคามจากปัญหายาเสพติด ปัญหานี้ยังได้ กระจายสู่สถานศึกษาต่าง ๆ ไปยังกลุ่มวัยรุ่น นักเรียน นิสิต นักศึกษาของสถาบันต่าง ๆ รวมถึงในชุมชน

Total Page Visits: 134018 - Today Page Visits: 22

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศพด.บ้านเกาะบรเพ็ด

ประกาศจัดซื้อสื่อ-ศพด.บ้านเกาะ

Total Page Visits: 134018 - Today Page Visits: 22