คลังเก็บหมวดหมู่: แผนการศึกษา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศพด.บ้านเกาะบรเพ็ด

ประกาศจัดซื้อสื่อ-ศพด.บ้านเกาะ

Total Page Visits: 109364 - Today Page Visits: 39

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศพด.บ้านบึงกระจับ

ประกาศจัดซื้อสื่อ-ศพด.บ้านบึงกระจับ

Total Page Visits: 109364 - Today Page Visits: 39

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อวัสดุ,อุปกรณ์ ตามกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมที่ 5 ผลิตสื่อฯ) ศพด.บ้านเกาะบรเพ็ด

ประกาศจัดซื้อวัสดุผลิตสื่อ-ศพด.บ้านเกาะบรเพ็ด

Total Page Visits: 109364 - Today Page Visits: 39

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อวัสดุ,อุปกรณ์ ตามกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมที่ 5 ผลิตสื่อฯ) ศพด.บ้านบึงกระจับ

ประกาศจัดซื้อวัสดุผลิตสื่อศพด.บ้านบึงกระจับ

Total Page Visits: 109364 - Today Page Visits: 39

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เรื่อง ร่างขอบเขต (TOR) จัดซื้อหนังสือเรียนฯ ศพด.บ้านเกาะบรเพ็ด

ประกาศซื้อหนังสือศพด.บ้านเกาะบรเพ็ด

Total Page Visits: 109364 - Today Page Visits: 39