คลังเก็บหมวดหมู่: คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

Total Page Visits: 84602 - Today Page Visits: 21

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

คู่มือการปฏิบัติงาน-การจัดทำงบประมาณรายจ

Total Page Visits: 84602 - Today Page Visits: 21

คู่มือปฏิงานแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ

Total Page Visits: 84602 - Today Page Visits: 21