คลังเก็บหมวดหมู่: งานภาษี

ประชาสัมพันธ์คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล บึงกระจับ เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย และแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน พนักงานเก็บภาษีตามประราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี 2566

Total Page Visits: 109358 - Today Page Visits: 33

ประชาสัมพันธ์ งานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้จัดทำโครงการจัดเก็บรายได้เคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ

เพื่อให้การจัดเก็บภาษี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึง และเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการชำระภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ

กำหนดการตามเอกสารแนบท้าย

Total Page Visits: 109358 - Today Page Visits: 33

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566

Total Page Visits: 109358 - Today Page Visits: 33

ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 (ภ.ด.ส.3 )

ท่านสามารถทำการตรวจสอบรายการทรัพย์สินได้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ภายในเดือน มกราคม 2566 ขอให้ท่านได้ ทำการตรวจสอบเบื้องต้น รายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้างหากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ไปจากเดิม หรือพบว่า ข้อมูลไม่ถูกต้อง ขอให้ท่านทำการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ภายในเดือน มกราคม 2566 นั้น เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินภาษีในปี 2566 ที่ถูกต้อง ตามช่องทางที่ท่านสะดวก ติดต่อเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 056020326

Total Page Visits: 109358 - Today Page Visits: 33

แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

Total Page Visits: 109358 - Today Page Visits: 33