ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566

Total Page Visits: 74555 - Today Page Visits: 31

ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 (ภ.ด.ส.3 )

ท่านสามารถทำการตรวจสอบรายการทรัพย์สินได้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ภายในเดือน มกราคม 2566 ขอให้ท่านได้ ทำการตรวจสอบเบื้องต้น รายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้างหากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ไปจากเดิม หรือพบว่า ข้อมูลไม่ถูกต้อง ขอให้ท่านทำการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ภายในเดือน มกราคม 2566 นั้น เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินภาษีในปี 2566 ที่ถูกต้อง ตามช่องทางที่ท่านสะดวก ติดต่อเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 056020326

Total Page Visits: 74555 - Today Page Visits: 31

OIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2566 ( OIT )

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด OIT เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อข้อมูลลิงค์
o1โครงสร้างhttps://www.บึงกระจับ.com/?page_id=431
o2ข้อมูลผู้บริหารhttps://www.บึงกระจับ.com/?page_id=17
o3 อำนาจหน้าที่
o4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5ข้อมูลการติดต่อhttps://www.บึงกระจับ.com/?page_id=15
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องhttps://www.บึงกระจับ.com/?page_id=339
o7ข่าวประชาสัมพันธ์https://www.บึงกระจับ.com/?page_id=36075
o8Q&Ahttps://www.บึงกระจับ.com/?page_id=31440
o9Social Network
o10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อข้อมูลลิงค์
o11แผนดำเนินงานและการใช้
งบประมาณประจำปี
o12รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานและ
การใช้งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน
o13รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี
o14คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
o15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o18E–Servicehttps://www.บึงกระจับ.com/?page_id=32131

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อข้อมูลลิ้งค์
o19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o20ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อข้อมูลลิ้งค์
o23นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อข้อมูลลิ้งค์
o27แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลลิ้งค์
o31ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o32การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o33รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
o34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อข้อมูลลิ้งค์
o39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o40การขับเคลื่อนจริยธรรม
o41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็นคำถามในแบบ OIT จากความมือทางนโยบายของสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. ในการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และความร่วมมือของสำนักงาน ป.ป.ช. กับสำนักงาน ก.พ. ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 นำไปสู่การปรับปรุงประเด็นขับเคลื่อนภาครัฐใน 2 ประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมในแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และมีการปรับลดบางข้อและปรับปรุงข้อความอันเป็นองค์ประกอบของบางข้อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในส่วนแบบวัด IIT และแบบวัด EIT นั้นมีการปรับปรุงข้อความให้ข้อคำถามให้มีความกระชับและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการสับสนของผู้ตอบได้

Total Page Visits: 74555 - Today Page Visits: 31

1 ท้องถิ่น 1 ศาสนสถาน ประชา รัฐ สร้างสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ จัดกิจกรรม 1 ท้องถิ่น 1 ศาสนสถาน ประชา รัฐ สร้างสุข จิตอาสาทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565

Total Page Visits: 74555 - Today Page Visits: 31

แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

Total Page Visits: 74555 - Today Page Visits: 31