การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน 

o1     โครงสร้าง

o2     ข้อมูลผู้บริหาร

o3     อำนาจหน้าที่

o4     แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o5     ข้อมูลการติดต่อ

o6     กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 การประชาสัมพันธ์

o7     ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

o8     Q&A

o9     Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

o10   แผนดำเนินงานประจำปี

o11   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

o12   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 การปฏิบัติงาน

o13   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

o14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o17  E–Service
นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ ONLINE
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o18   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o19   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

o20   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o21   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

o22   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o23   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

o24   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o25   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o26   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o27   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o28   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o29   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o30   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o31   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กระดานสนทนา

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o34   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o35   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o36   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

o37   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

o38   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

 o39   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o40   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o41   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

o42   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o43   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Total Page Visits: 2094 - Today Page Visits: 1