ประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ี 2) พ.ศ.2563

ประกาศ-ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

Total Page Visits: 1195 - Today Page Visits: 1