โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  ในการป้องกันปราบปรามการทุจริต ในหน่วยงานของรัฐที่ ตำบลบึงกระจับ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ มีเจตคติ  ที่ดี มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพตนเอง ต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชา และ ต่อประเทศชาติต่อไป

โดยมี ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตำบลบึงกระจับ เข้ารับการอบรม   จำนวน ๑๐๐ คน

S__4923531.jpg

Total Page Visits: 463 - Today Page Visits: 1