ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อวัสดุ,อุปกรณ์ ตามกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมที่ 5 ผลิตสื่อฯ) ศพด.บ้านเกาะบรเพ็ด

ประกาศจัดซื้อวัสดุผลิตสื่อ-ศพด.บ้านเกาะบรเพ็ด

Total Page Visits: 1211 - Today Page Visits: 1