OIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2566 ( OIT )

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด OIT เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ข้อมูล ลิงค์
o1 โครงสร้าง https://www.บึงกระจับ.com/?page_id=431
o2 ข้อมูลผู้บริหาร https://www.บึงกระจับ.com/?page_id=17
o3 อำนาจหน้าที่ https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?page_id=1380
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ111/1 ม.4 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130โทร. 056020326 |โทรสาร 056020326 (xn--12cle3ed6c5ej3b.com)
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.บึงกระจับ.com/?page_id=15
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.บึงกระจับ.com/?page_id=339
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.บึงกระจับ.com/?page_id=36075
o8 Q&A 1. https://www.บึงกระจับ.com/?page_id=31440
2. https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?page_id=31442
o9 Social Network

1. https://www.facebook.com/profile.php?id=100064304185459&mibextid=LQQJ4d
2.  https://line.me/ti/g/ge95UaM1VC
3. https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?page_id=15

4. https://www.youtube.com/channel/UCvxenH3aUjZsZ0G06y5GHpw

o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?p=36716

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อ ข้อมูล ลิงค์
o11 แผนดำเนินงานและการใช้
งบประมาณประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ111/1 ม.4 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130โทร. 056020326 |โทรสาร 056020326 (xn--12cle3ed6c5ej3b.com)  

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ111/1 ม.4 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130โทร. 056020326 |โทรสาร 056020326 (xn--12cle3ed6c5ej3b.com)

o12 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานและ
การใช้งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ111/1 ม.4 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130โทร. 056020326 |โทรสาร 056020326 (xn--12cle3ed6c5ej3b.com)

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ111/1 ม.4 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130โทร. 056020326 |โทรสาร 056020326 (xn--12cle3ed6c5ej3b.com)

o13 รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ111/1 ม.4 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130โทร. 056020326 |โทรสาร 056020326 (xn--12cle3ed6c5ej3b.com)

o14 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?page_id=680
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?page_id=451
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?page_id=465
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?p=36782
o18 E–Service https://www.บึงกระจับ.com/?page_id=32131

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ ข้อมูล ลิ้งค์
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?p=36459
o20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  1. https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/
2. https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?p=36891
3. https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?p=36603
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/
1. https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?p=37132
2.  https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?p=37127
3. https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?p=37122
4. https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?p=37135
5. https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?p=37185
6. https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?p=37138
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?p=37141

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ข้อมูล ลิ้งค์
o23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?p=36971
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?p=37206

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ111/1 ม.4 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130โทร. 056020326 |โทรสาร 056020326 (xn--12cle3ed6c5ej3b.com)

o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?p=37032

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ111/1 ม.4 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130โทร. 056020326 |โทรสาร 056020326 (xn--12cle3ed6c5ej3b.com)

o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?p=37108           

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ111/1 ม.4 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130โทร. 056020326 |โทรสาร 056020326 (xn--12cle3ed6c5ej3b.com)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ ข้อมูล ลิ้งค์
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?p=36622
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.บึงกระจับ.com/?page_id=653
 o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?p=36932
 o30  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ111/1 ม.4 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130โทร. 056020326 |โทรสาร 056020326 (xn--12cle3ed6c5ej3b.com)

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล ลิ้งค์
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?p=36439
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?p=36728
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?p=36738
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.บึงกระจับ.com/?p=36642 
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  https://www.บึงกระจับ.com/?p=36656
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  https://www.บึงกระจับ.com/?p=36702 
o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?p=37116
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?p=36838

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อ ข้อมูล ลิ้งค์
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?p=37088
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?p=37235
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?p37226
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?p=36858
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 https://www.บึงกระจับ.com/?p=36635 

https://www.บึงกระจับ.com/

url.ที่ 2 QR code แบบวัด EIT ปรากฎอยู่หน้าแรกของเว็บไซต์

ประเด็นคำถามในแบบ OIT จากความมือทางนโยบายของสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. ในการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และความร่วมมือของสำนักงาน ป.ป.ช. กับสำนักงาน ก.พ. ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 นำไปสู่การปรับปรุงประเด็นขับเคลื่อนภาครัฐใน 2 ประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมในแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และมีการปรับลดบางข้อและปรับปรุงข้อความอันเป็นองค์ประกอบของบางข้อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในส่วนแบบวัด IIT และแบบวัด EIT นั้นมีการปรับปรุงข้อความให้ข้อคำถามให้มีความกระชับและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการสับสนของผู้ตอบได้1.

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2566 ( OIT )

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด OIT เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ข้อมูล ลิงค์
o1 โครงสร้าง https://www.บึงกระจับ.com/?page_id=431
o2 ข้อมูลผู้บริหาร https://www.บึงกระจับ.com/?page_id=17
o3 อำนาจหน้าที่  
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ111/1 ม.4 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130โทร. 056020326 |โทรสาร 056020326 (xn--12cle3ed6c5ej3b.com)
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.บึงกระจับ.com/?page_id=15
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.บึงกระจับ.com/?page_id=339
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.บึงกระจับ.com/?page_id=36075
o8 Q&A 1. https://www.บึงกระจับ.com/?page_id=31440
2. https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?page_id=31442
o9 Social Network

1. https://www.facebook.com/profile.php?id=100064304185459&mibextid=LQQJ4d
2.  https://line.me/ti/g/ge95UaM1VC
3. https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?page_id=15

4. https://www.youtube.com/channel/UCvxenH3aUjZsZ0G06y5GHpw

o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?p=36716

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อ ข้อมูล ลิงค์
o11 แผนดำเนินงานและการใช้
งบประมาณประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ111/1 ม.4 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130โทร. 056020326 |โทรสาร 056020326 (xn--12cle3ed6c5ej3b.com)  

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ111/1 ม.4 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130โทร. 056020326 |โทรสาร 056020326 (xn--12cle3ed6c5ej3b.com)

o12 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานและ
การใช้งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ111/1 ม.4 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130โทร. 056020326 |โทรสาร 056020326 (xn--12cle3ed6c5ej3b.com)

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ111/1 ม.4 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130โทร. 056020326 |โทรสาร 056020326 (xn--12cle3ed6c5ej3b.com)

o13 รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ111/1 ม.4 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130โทร. 056020326 |โทรสาร 056020326 (xn--12cle3ed6c5ej3b.com)

o14 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?page_id=680
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?page_id=451
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?page_id=465
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?p=36782
o18 E–Service https://www.บึงกระจับ.com/?page_id=32131

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ ข้อมูล ลิ้งค์
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
o20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ข้อมูล ลิ้งค์
o23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?p=36971
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?p=37032
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ ข้อมูล ลิ้งค์
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?p=36622
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.บึงกระจับ.com/?page_id=653
 o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?p=36932
 o30  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล ลิ้งค์
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?p=36439
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?p=36728
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?p=36738
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.บึงกระจับ.com/?p=36642 
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  https://www.บึงกระจับ.com/?p=36656
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  https://www.บึงกระจับ.com/?p=36702 
o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?p=36838

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อ ข้อมูล ลิ้งค์
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม  
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.xn--12cle3ed6c5ej3b.com/?p=36858
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  https://www.บึงกระจับ.com/?p=36635

ประเด็นคำถามในแบบ OIT จากความมือทางนโยบายของสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. ในการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และความร่วมมือของสำนักงาน ป.ป.ช. กับสำนักงาน ก.พ. ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 นำไปสู่การปรับปรุงประเด็นขับเคลื่อนภาครัฐใน 2 ประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมในแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และมีการปรับลดบางข้อและปรับปรุงข้อความอันเป็นองค์ประกอบของบางข้อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในส่วนแบบวัด IIT และแบบวัด EIT นั้นมีการปรับปรุงข้อความให้ข้อคำถามให้มีความกระชับและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการสับสนของผู้ตอบได้

Total Page Visits: 591 - Today Page Visits: 1