รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจาปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงกระจับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต.docx034-66

Total Page Visits: 75 - Today Page Visits: 1