การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ โดย นายสมัย  ศรสุรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ประธานในที่ประชุม โดยมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยแจ้งให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับทุกท่าน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563

บันทึกการประชุมประจำเดือน

Total Page Visits: 174 - Today Page Visits: 5