ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ

โครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะบรเพ็ดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงกระจับ ประจำปีการศึกษา 2565 (หนูน้อยปลูกผักสวนครัวอย่างพอเพียง)

  1. เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย ตลอดจนขั้นตอนในการปลูกผักโดยลงมือปฏิบัติเอง
  2. เพื่อปลูกฝังให้เด็กเล็กรู้จักคิด สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว มีความอดทน รู้จัก รับผิดชอบต่อหน้าที่
  3. เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้ปกครองและเด็กเล็กในการทำกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกัน
  4. เพื่อให้เด็กมีความภาคภูมิใจในตนเอง
Total Page Visits: 98 - Today Page Visits: 1