ผู้บริหาร

นายสมัย ศรสุรินทร์

นายกองค์การบริการส่วนตำบลบึงกระจับ

โทร. 065-1946456

นายแก้ว กิรัมย์

รองนายก อบต.บึงกระจับ​

โทร 081-0375397

นายบุญเกิด  คำวันสา

รองนายก อบต.บึงกระจับ

โทร 087-8447956

นางบัวผัน  สุราช

เลขานุการ นายก อบต.บึงกระจับ

โทร 098-9833645

ปลัด อบต.บึงกระจับ

-ว่าง-

น.ส.ยุขนิษฐ์ชา โสพรหม

รองปลัด อบต.บึงกระจับ
รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.บึงกระจับ
ผอ.กองการศึกษา
โทร.098-53010974

น.ส.ปิยวรรณ สารีวรรณ์

หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
โทร.095-6853000

นางพัชรี ปานคำ

ผอ.กองคลัง
โทร.095-6853000

นายอัฐเชษฐ์ ทองโชติ

นายช่างโยธา
รักษาราชการแทน
ผอ.กองช่าง
โทร.088-822680

Total Page Visits: 273 - Today Page Visits: 2

ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์