ผู้บริหาร

นายสมัย ศรสุรินทร์

นายกองค์การบริการส่วนตำบลบึงกระจับ
โทร. 065-1946456

นายแก้ว กิรัมย์

รองนายก อบต.บึงกระจับ
โทร 081-0375397

นายบุญเกิด  คำวันสา

รองนายก อบต.บึงกระจับ
โทร 087-8447956

นางบัวผัน  สุราช

เลขานุการ นายก อบต.บึงกระจับ
โทร 098-9833645

                                                   ปลัด อบต.บึงกระจับ
-ว่าง-

รองปลัด อบต.บึงกระจับ
-ว่าง-

น.ส.ปิยวรรณ สารีวรรณ์

หัวหน้าสำนักปลัด  รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
โทร.095-6853000

นางพัชรี ปานคำ

ผอ.กองคลัง
โทร.095-6853000

นายอัฐเชษฐ์ ทองโชติ

นายช่างโยธา  รักษาราชการแทน
ผอ.กองช่าง
โทร.088-822680

Total Page Visits: 577 - Today Page Visits: 1

ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์