กองการศึกษา​ ศาสนา​ และวัฒนธร​รม​

นายพรชัย นันเชียงเครือ

นักวิชาการศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นางประนอม เถื่อนพรม

ครู​ ศพด.บ้านบึงกระจับ

นางทองอินทร์ ทองจันฮาด

ครู ศพด.บ้านเกาะบรเพ็ด

น.ส.อมรรัตน์ เวคะวากยานนท์

พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.อาทิยา สุวรรณสนธิ์

จ้างเหมาบริการ

น.ส.ขนิษฐา ปากสวัสดิ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บึงกระจับ

น.ส.อัญชรี ทิศปวง

จ้างเหมาบริการ

นายศักดิ์ชัย เพาพาน

จ้างเหมาบริการ

Total Page Visits: 528 - Today Page Visits: 1

ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์