เรื่องทั้งหมดโดย admin

การขับเคลื่อนจริยธรรม

การจัดทำแนวทางปฏิบัติ-dos-_-dont

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทา

คำสั่่งคณะกรรมการจริยธรรม

คู่มือคำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาต

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่-พ.ศ.2566

Total Page Visits: 84603 - Today Page Visits: 22

ประกาศ เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรั-1

สรุปการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริห

Total Page Visits: 84603 - Today Page Visits: 22

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

ระเบียบการใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชน

Total Page Visits: 84603 - Today Page Visits: 22