เรื่องทั้งหมดโดย สำนักปลัด

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคล

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร-65-1

หลักเกณฑ์และเงื่่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล-พ.ศ.2558

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร-65-2

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร-ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แล

หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2565

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-ปี-2565

ประกาศการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

มาตรการให้รางวัล-1

แผนพัฒนาบุคลากร-1

ประกาศนโยบายโปร่งใสและตรวจสอบได้-2

ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน-วินัยคุณธร-2