คลังเก็บหมวดหมู่: หนังสือสั่งการ

การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3-4-2563

การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินแล

การจัดทำบัตรผู้พิการ การขอขึ้นทะเบียน และสิทธิต่างๆ ที่ผู้พิการจะได้รับ

การจัดทำบัตรผู้พิการ-การขอขึ้นทะเบียน-และ

การเจาะและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การเจาะและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่ว

การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ 9-4-2563

การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กท

การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ.2561

การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ-การตั้งงบประมาณเ