คลังเก็บหมวดหมู่: พระราชบัญญัติ/พระราชากฤษฎีกา

กฏหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

info-MOG.jpg

PDF Embedder requires a url attribute
PDF Embedder requires a url attribute T_0024-2

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ่ายค่าจัดการศพตามประเพณีของผู้สูงอายุ คนละ 3,000 บาท

ราชกิจจานุเบกษา-เผยแพร่ประกาศกระทรวงการพ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ-ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-พ.ศ.2561