คลังเก็บหมวดหมู่: กิจกรรม อบต.

ซ่อมแซมบ้านผู้พิการตำบลบึงกระจับ

วันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2563 นายสมัย ศรสุรินทร์ นายก อบต.บึงกระจับ พร้อมข้าราชการ พนักงานและสมาชิกสภาฯ ได้ทำการส่งมอบการซ่อมแซมบ้านผู้พิการ จำนวน 2 หลัง ได้แก่นางสมทรง ปานตา หมู่ที่ 7 และนางหนูเชาว์ แสงโพธิ์ดา หมู่ที่4

ช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบวาตภัย 22 มิ.ย.63

ช่วยเหลือประชาชน

เนื่องด้วยวันที่ 22  มิถุนายน 2563 เวลาประมาณ 19.00 น. ได้เกิดได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงเป็นเหตุให้บ้านพักอาศัยและยุ้งฉางหรือโรงเรือนสำหรับเก็บพืชผลทางการเกษตรของ ประชาชน เกิดความเสียหาย  จำนวน  3  รายดังนี้

  1. นายพัว  บุญประเสริฐ     บ้านเลขที่ 138 ม. 3  ต.บึงกระจับ  อ.วิเชียรบุรี  จ.เพชรบูรณ์
  2. นายแสวง  เดชสันเทียะ   บ้านเลขที่ 102 ม.3   ต.บึงกระจับ  อ.วิเชียรบุรี  จ.เพชรบูรณ์
  3. นางสาย  จันอำพัน        บ้านเลขที่ 44   ม.1   ต.บึงกระจับ  อ.วิเชียรบุรี  จ.เพชรบูรณ์
"ช่วยเหลือประชาชน"

วันที่ 25 ม.ย.63 เวลา 09.30 น. นายภควรรรษ ธรรมพงศกร ปลัด อบต.บึงกระจับ พร้อมด้วย รองปลัดและ หน.สำนักงานปลัด มอบเงิน ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบวาตภัยในเขต อบต.บึงกระจับ เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.63 เวลา 19.00 น.

 "ช่วยเหลือประชาชน"

กิจกรรมจิตอาสากำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก

ในวันศุกร์ทีี่่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายก อบต.บึงกระจับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด ผอ.กอง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้างและจ้างเหมาบริการ อบต.บึงกระจับ และ รพ.สต. อสม. ต.บึงกระจับ ร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ณ อบต.บึงกระจับ

โครงการ​ตำบลบึงกระจับร่วมใจทำลายแหล่งเพาะ​พันธ์ุ์ลูก​น้ำยุงลายป้องกัน โรคไข้เลือดออก

ยุงลาย

ยุงลาย ป้องกันได้

วัน​จันทร์​ที่ 25 พฤษภาคม ​2563 เวลา 08.30 น. นายสมัย ศร​สุรินทร์
นายก​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​บึง​กระจับ​เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด
โครงการ​ตำบลบึงกระจับร่วมใจทำลายแหล่งเพาะ​พันธ์ุ์ลูก​น้ำยุงลายป้องกัน
โรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยฉีดพ่นหมอกควัน(ควัน)และหยอดทรายอะเบทเพื่อป้องกันและทำลายแหล่งเพาะ​พันธ์ุ​ลูกน้ำยุงลาย ณ หมู่ที่ 10 บ้านเกาะบรเพ็ด

ยุงลาย