คลังเก็บหมวดหมู่: คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิงานแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ

คู่มือปฏิงานแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ

รูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบและจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย-งบรายจ่ายประจำปี-ของ-อปท

คู่มือการปฏิบัติงาน (งานการเจ้าหน้าที่)

คู่มือการปฏิบัติงาน-งานการเจ้าหน้าที่1