คลังเก็บหมวดหมู่: นโยบายการบริหารพัฒนาบุคลากร

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล-65-1

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2565

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-ปี-2565

ประกาศการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

มาตรการให้รางวัล-1

แผนพัฒนาบุคลากร-1

ประกาศนโยบายโปร่งใสและตรวจสอบได้-2

ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน-วินัยคุณธร-2