คลังเก็บหมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

(ประกาศ) รายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ-ติดตามและเมินผลเผนฯ-ไตรมาส-1-2-ประจำปีงบประมาณ-2564

โครงการสภากาแฟสัญจร องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บันทึกการประชุมคณะทำงานโครงการสภากาแฟสัญจร-อบต.บึงกระจับ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564-2

ประกาศ รายงานผลการตรวจสอบงบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน งบประมาณ 2563

ประกาศรายงานผลการตรวจสอบงบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน-งบประมาณ-2563

ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 และประกาศลดจำนวนภาษี อัตราร้อยละ 90

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563 )

ประกาศรายรับรายจ่าย