คลังเก็บหมวดหมู่: รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต

รายงานผลการดำเนินการกำกับติดตามแผนป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

1.สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ-OIT-040-แก้ไข-63

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศ-ติดตามประเมินผล-ไตมาศ-1-2563o402