คลังเก็บหมวดหมู่: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส 1-4 ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562)

ติดตามประเมินผล-ไตรมาส-1-2563

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2563 – มีนาคม 2563)

ติดตามประเมินผลแผน-ไตรมาส-2-2563

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2563 – มิถุนายน 2563)

ติดตามประเมินผลแผน-ไตรมาส-3-2563

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2563 กันยายน 2563)

ติดตามประเมินผลแผน-ไตรมาส-4-2563