คลังเก็บหมวดหมู่: รายงานการติดตามและการประเมินแผนการพัฒนาท้องถิ่น

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานติดตามและประเมินผลแผน-ไตรมาส-1-2-ตุลาคม-มีนาคม-งบประมาณ-2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศสรุปผลการดำเนินงาน-2562