คลังเก็บหมวดหมู่: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคล

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร-65-1

หลักเกณฑ์และเงื่่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล-พ.ศ.2558

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร-65-2

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร-ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แล

หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร