คลังเก็บหมวดหมู่: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-2565-ข้อ-18

018แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี

018แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อวัสดุ,อุปกรณ์ ตามกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมที่ 5 ผลิตสื่อฯ) ศพด.บ้านบึงกระจับ

ประกาศจัดซื้อวัสดุผลิตสื่อศพด.บ้านบึงกระจับ