คลังเก็บหมวดหมู่: แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบึงกระจับ 2561 – 2565

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ-61-65-

1.ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมความมั่นคงของคนและชุมชน
4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬานันทนาการ
5.ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของคนในชุมชน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา.pdf (47 downloads)