คลังเก็บป้ายกำกับ: นโยบายและแผน

ประกาศ ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561 – 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561 – 2565 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) LSEP พ.ศ.2563-2567

 

ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)

 

ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น-2561-2565.pdf (61 downloads)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลบึงกระจับ 2561 – 2565

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ-61-65-

1.ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมความมั่นคงของคนและชุมชน
4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬานันทนาการ
5.ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของคนในชุมชน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา.pdf (47 downloads)