สำนักงานปลัด

น.ส.ปิยวรรณ สารีวรรณ์

หัวหน้าสำนักปลัด

น.ส.สิริญาพร ลีสินลา

เจ้าพนักงานธุรการ

นายวิทวัช ดรศรีเนตร

ผ.ช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.ธนาวรรณ ไกลภัย

ผ.ช.นักวิชาการประชาสัมพันธ์

นายสุทัต กิรัมย์

ผ.ช.นักทรัพยากรบุคคล

นายนิยมชัย นงนาคพะเนาว์

ผ.ช.นักจัดการงานทั่วไป

นายอลงกรณ์ ครูเกษตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางวัลยา ทองโคตร

พนักงานจ้างทั่วไป

นายกิตติพงศ์ โลนไธสง

พนักงานจ้างทั่วไป

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายภาคภูมิ ปราศจาก

พนักงานจ้างทั่วไป

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายอุทัย ศรีชัยภูมิ

พนักงานจ้างทั่วไป

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Total Page Visits: 764 - Today Page Visits: 1

ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์