กองคลัง

นางพัชรี ปานคำ

ผู้อำนวยการกองคลัง

น.ส.ลำไพ ชนะศักดิ์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสุภาวดี เหลื่อมะลัง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

น.ส.เจนจิรา ระวิง

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

น.ส.จารุวรรณ ดอกจันลี

ผ.ช.เจ้าพนักงานพัสดุ

น.ส.กัญนภัสร์ กมลเพชร

ผ.ช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

น.ส.ศิริพร วิสัตธะนาม

ผ.ช.นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.รัชนี นาสมฝัน

ผ.ช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.นัฎฐา แย้มสันเทียะ

พนักงานจ้างทั่วไป

Total Page Visits: 509 - Today Page Visits: 1

ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์